Mòduls

Mòduls BinsaE

ERP Elevadors conta amb mòduls desenvolupats exclusivament pel sector de l’elevació, els quals han sigut perfectament integrats per obtenir un rendiment màxim de l’aplicació.

Els mòduls estàn enfocats per gestionar empreses d’elevació, gestionant totes les àreas que la conformen.

Client

 • slide
Permet definició dades propis client/contracteFuncionalitats

  • Definició comptes comptables clientes: Cta. Comptable / Cta. Anticips / cta. Cartera
  • Identificació tipo de client: manteniment / muntatge…
  • Identificació tipologia de client: comunitat propietaris / entitat publica / constructora….
  • Diferenciació entre dades fiscals / dades d’enviament: nombre / domicilio / població…
  • Definició de forma de pagament estàndard separada por tipo de venda : manteniment / avisos / reformes …
  • Definició de comptes bancaries  separades per tipus de venda : manteniment / avisos / reformes …
  • Definició de ref. Internes facturació client
  • Definició de còpies factures / tipus de factures: manteniment / reparació…
  • Relació amb administrador de finques
  • Agrupació d’aparells d’un client
  • Definició de persones de contacte de client
  • Definició de notes informatives / alarmes per clients / riscos
  • Relació  directa amb els altre mòduls: aparells / administradors / factures / cobraments….

Aparells

 • slide
Permet definició de cadascun dels equips que tenim en conservacióFuncionalitats

  • Identificació ubicació aparell: nom / adreça / població…
  • Definició de tipus de contracte: normal / semirisc / tot risc / 24 hores…
  • Relació amb client al que pertany
  • Tipo de manteniment: mensual / trimestral…
  • Preus segons modalitat de contracte: preu de manteniment / preu 24 hores….
  • Control de dades contracte: data inici / anys – mesos duració / renovacions…
  • Identificació de zones de manteniments preventiu / avisos…
  • Mes de manteniment preventiu
  • Notes de manteniment preventiu
  • Especificacions tècniques de l’aparell
  • Procés control campanyes aparell: canvi d’oli / canvi ferodos…
  • Alarmes / notes / recordatoris / notes manteniment
  • Agrupació aparell per la seva facturació
  • Relació directe amb altres mòduls: clientes / administradores / avisos / partes / pressupostos…

Administradors

 • slide
Permet la definició dels administradors de finques relacionatsFuncionalitats

  • Dades contacte administradors: nom / adreça…
  • Tipus de comissió / ràpel
  • Tipus de cobros / particularitats facturació
  • Relació de clientes vinculats.
  • Informe d’aparells vinculats.
  • Persones de contacte administrador segons aparell / client
  • Relació directa amb altres mòduls: clients / aparells / factures / cobraments…

Zones

 • slide
Permet separació cartera d’aparells en agrupacions per zonesFuncionalitats

  • Permet separació cartera d’aparells en agrupacions per zones
  • Separació entre zones manteniment / reparacions
  • Definició d’operaris relacionats / caps de ruta…
  • Informes de facturació / partes… per zona

Personal

 • slide
Permet identificació persona interna empresa/operarisFuncionalitats

  • Definició de departaments / funciones…
  • Definició dades fiscals operaris: nom / adreça / CIF
  • Definició de dades particulars operari: data inici contracte / data naixement / edat / nº SS….
  • Definició de mòbil / vehicle / magatzem mòbil…
  • Definició de processos revisions mèdiques
  • Control de prevenció / EPIS
  • Controlar d’informació / formació
  • Avaluació interna operaris
  • Controlar de baixes / temps improductiu
  • Controlar de roba lliurada
  • Control de eines material lliurades

Augment de preus

 • slide

Funcionalitats

  • Permet agrupació d’aparells per fer augments preus de forma programada / automàtica per blocs
  • Confecció de llistats de comprovació abans de realitzar augments de preus

Avisos

 • slide
Permet registre i control d’avisos de trucades clientFuncionalitats

  • Identificació aparell: nom/ adreça…
  • Alarmes directes: check consulta estat de l’ascensor de forma directa: mes de 3 avisos en 30 dies / aparell preferencial / estat dels cobraments / pressupostos pendents d’acceptació / ots pendents de realització
  • Definició de zones / operaris assignats
  • Control de dates inici / assignació / realització
  • Relació amb partes de treball
  • Definició de tipus d’averia / estat averia: parat / no parat / atrapament…
  • Pantalla operativa per control d’avisos: assignats / no assignats / resolts…
  • Cerques i consultes ràpides estat del avisos
  • Canvi ràpid identificació aparell…
  • Estadístiques / gràfics / consultes ràpides
  • Relació directa amb altres mòduls: clients / aparells / facturació / pressupostos / ots ….
  • Enllaç amb pda -> full traspàs de dades de forma automàtica

Partes de treball

 • slide
Permet registre i control de qualsevol intervenció d’un operari en un aparell/control horariFuncionalitats

  • Identificació aparell: nom / adreça…
  • Definició de zones / operaris assignats
  • Control horari: data / hora inici / hora fin / nº de hores / hores desplaçament…
  • Alarmes directes: check consulta estat de l’ascensor de forma directa: mes de 3 avisos en 30 dies / aparell preferencial / estat dels cobraments / pressupostos pendents d’acceptació / ots pendents de realització
  • Relació amb avisos
  • Relació amb ots
  • Relació de partes per aparell / ot / hores improductives
  • Identificació amb tipus de parte: averies / reparació / hores magatzem…
  • Relació amb articles utilitzats en aquest parte / relació amb stock magatzem -> identificació material
  • Relació amb textos facturació segons tipologia del parte -> relació directa amb facturació
  • Estadístiques de partes / operaris: per aparell / per OT / per tipus de parte…. / gràfics…
  • Relació directa amb altres mòduls: avisos / clients / pressupostos / aparell…
  • Enllaç amb PDA -> full traspàs de dades de forma automàtica

Manteniment preventiu

 • slide
Permet registre de manteniments preventius mensuals/bimensuals…segons definicióFuncionalitats

  • Identificació aparell: nom / adreça…
  • Definició de zones / operaris assignats
  • Control horari: data / hora inici / hora fin / nº de hores / hores desplaçament…
  • Control de check list + punts a revisar per períodes
  • Realització de partes de manteniment preventiu de forma automàtica en paper
  • Entrades ràpides de partes de manteniment preventiu per codi de barres
  • Estadístiques de manteniment preventives realitzades / pendents…
  • Relació directa amb altres mòduls: partes / aparell / clients…
  • Enllaç amb PDA -> full traspàs de dades de forma automàtica

OTs

 • slide
Control de OTs/càrregues de treball/pressupostos acceptatsFuncionalitats

  • Separació segons negocio tipologia: reparació / rehabilitació / muntatges…
  • Identificació client: nom / adreça…
  • Identificació aparell: nom / adreça …
  • Estat de les OTs fases: començat…
  • Dates plannings relació OT : en el cas d’OTs d’obra nova / rehabilitacions …
  • Control de treball OT : fulles d’operaris realització treball
  • Relació de costes:
  • Controlar hores operaris -> relació amb partes
   o   Control de presencia
   o    Relació de costes
   o    Relació de materials utilitzats i situació
  • Relació de gastos OT / industrials…
  • Relació de costos:
  • Relació de facturació -> enllaç amb factures
  • Fases de facturació OT -> control certificacions
  • Estat de cobraments relacionats con la OT
  • Control de beneficis / costes / pendents de facturació / estadístiques varies / rentabilitat…
  • Control de treballs en curs / WIPS …
  • Relació amb comandes de proveïdores / magatzem reserves de les OTs…
  • Relació directa amb altres mòduls: facturació / comandes…
  • Enllaç amb PDA -> full traspàs de dades de forma automàtica

Estat de cartera

 • slide
Control de càrregues de treball manteniment preventiu/petites reparacions/rentabilitat per altres carteraFuncionalitats

  • Identificació client: nom / adreça…
  • Identificació aparell: nom / adreça …
  • Relació de costos:
  • Controlar d’hores operaris -> relació amb partes
  • Control de presencia
  • Relació de materials utilitzats i situació
  • Relació de gastos OT / industrials…
  • Relació de costes
  • Relació de facturació -> enllaç amb factures
  • Fases de facturació OT -> control certificacions
  • Estat de cobrament relacionades amb la OT
  • Control de beneficis / costes / pendents de facturació / estadístiques varies / rentabilitat…
  • Relació amb comandes proveïdors / magatzem reserves de les OTs…
  • Relació directa amb els altres mòduls: facturació / comandes…
  • Enllaç amb PDA -> full traspàs de dades de forma automàtica

Pressupostos

 • slide
Realització d’ofertes reparació/muntatge/rehabilitacióFuncionalitats

  • Definició de clientes / ubicacions aparells finques
  • Relació amb administradors
  • Relació de comercials
  • Control de comissions administradors / comercials…
  • Controlar de dates realització / data acceptació…
  • Estat pressupost: realitzat / en curs / desestimat / acceptada…
  • Realització / confecció de pressupostos de forma ràpida -> textos / plantilles
  • Control d’escandall costes relacionades
  • Control seguiment pressupostos: accions realitzades comercials
  • Cerques de pressupostos / estadístiques d’acceptació
  • Mòdul especial: realització + control de pressupostos d’inspeccions periòdiques
  • Control de finques / clients potencials
  • Estadístiques de pressupostos
  • Acceptació pressupostos -> traspàs a OTs
  • Relació directa amb altres mòduls: OTs / aparells / clientes…

Inspeccions periòdiques

 • slide
Control d’inspeccions periòdiques/ocasFuncionalitats

  • Control de dates fases inspecció
  • Definició automàtica inspeccions periòdiques segons data realització
  • Control data ultima inspecció / anys inspecció / pròxima inspecció
  • Relació con OCAs / ENICRES
  • Planificació preinspecció periòdica
  • Realització de cartes citacions a aparell sol•licitud d’inspecció a oca / enicres
  • Control d’inspeccions a realitzar / planning d’inspeccions amb ocas / enicres
  • Documents de confirmació planificació inspeccions ocas / enicres
  • Control de realització inspeccions / control d’actes
  • Control de punts desfavorables / plaç / alarmes amb dates compliments
  • Enllaç amb pressupostos derivants / acceptació pressupostos realitzats
  • Control acceptació pressupostos -> cartes de reclamació acceptació a la comunitat
  • Documents informació enicres ofertes acceptades / sollicitud de pròrrogues
  • Confecció subsanació de defectes
  • Identificació de l’inspecció subsanació defectes amb oca / enicre documents relacionats
  • Control facturació inspeccions
  • Relació directa amb altres mòduls: aparells / pressupostos / ots…

Facturació clients

 • slide
Control de facturacionsFuncionalitats

  • Identificació clients / aparells / administradors / comercials…
  • Control de generació de cobraments segons forma de cobrament / venciments…
  • Confecció línies de facturació
  • Relació amb OTs de treballs realitzades
  • Control facturació treballs en curs
  • Control facturació anticips varis
  • Impressió de formats factures
  • Enviament de factures per email de forma automàtica
  • Confecció mòdul e-factura: factura electrònica
  • Procés automàtic facturació de manteniment
  • Procés automàtic facturació d’OTs
  • Procés automàtic facturació de partes
  • Procés automàtic de facturació d’ inspecciones periòdiques
  • Relació de factures
  • Impressions massives de factures
  • Relació amb OTs / cartera negocio
  • Estadístiques facturació / acumulats / confecció 347 / diaris de vendes / diaris d’IVAs – IGIC
  • Enllaç traspassos a comptabilitat
  • Relació directa amb altres mòduls: aparells / pressupostos / OTs …

Cobraments

 • slide
Control d’estat cobraments clientsFuncionalitats

  • Identificació clients / administradors
  • Control de generació de cobraments segons forma de pagament / venciments…
  • Relació amb factures de client
  • Realització de cobros directes anticips
  • Formats electrònics: norma 19 / 58…
  • Relació de cobraments / comissions por administradores / comercials…
  • Confecció rebuts + documents de cobraments
  • Seguiment de cobraments: administradors…
  • Separació de pagares / efectes rebuts
  • Situació del cobrament: en curs / amb document rebut / descomptat / anotat / compensat…
  • Compensació de cobraments…
  • Estadístiques de cobros: client / administrador / per modalitat de cobrament / venciments …
  • Processos de entrada ràpida de cobros: devolucions / suports magnètics / entrada ràpida
  • Enllaç traspassos a comptabilitat
  • Consolidacions amb processos de bancs
  • Relació directa amb altres procés: clients / administradors / factures…

Proveïdors

 • slide
Permet definició dades pròpies proveïdorsFuncionalitats

  • Definició comptes comptables: cta. Comptable / cta. Anticips / cta. Cartera / contrapartides compres
  • Identificació tipus de proveïdor: proveïdor / acreedor
  • Diferenciació entre dades fiscals / dades d’enviament: nom / adreça / població…
  • Definició de forma de pagament / dies de pagament / modalitats de pagament
  • Definició de comptes bancaries
  • Definició de magatzems segons províncies: delegacions
  • Definició de persones de contacte
  • Definició de notes informatives / alarmes / riscos
  • Relació directa amb altres mòduls: factures / pagaments / magatzems…

Factures de proveïdors

 • slide
Control de facturacions compresFuncionalitats

  • Manteniment de factures manuals
  • Control segons tipus de gasto de factures
  • Identificació proveïdors
  • Control de generació de pagaments segons forma de pagament / venciments …
  • Entrada directa d’una factura sense albarà.
  • Relació con OTs / aparells en cartera / magatzem
  • Descàrrega automàtica de `comandes proveïdor’
  • Control de costos
  • Contrapartides comptables / processos de comptabilització
  • Definicions d’IVAs / IGIC + contrapartides diferents tipus d’iva
  • Control de conformitats recepció factures
  • Processos automàtics enllaç amb albarans
  • Estadístiques facturació / acumulats / confecció 347 / diaris de compres / diaris d’IVAs – IGIC
  • Enllaç traspassos a comptabilitat
  • Relació directa amb altres mòduls: proveïdors / comandes / albarans…

Pagaments

 • slide
Control d’estat pagament a proveïdorsFuncionalitats

  • Identificació proveïdores
  • Control de generació de pagos segons forma de pagament / venciments…
  • Relació amb factures proveïdor
  • Realització de pagaments directes anticips
  • Formats electrònics: transferència / norma 68…
  • Seguiment de pagaments: remeses / bancs…
  • Separació de pagares / efectes emesos
  • Situació del pagament: en curs / amb document enviat / abonat / compensat…
  • Compensació de pagaments…
  • Estadístiques de pagaments: proveïdor / banc / per modalitat de pagaments / venciments…
  • Processos d’entrada ràpida de pagament: suports magnètics / entrada ràpida / confrontació ràpida mensual
  • Enllaç traspassos a comptabilitat
  • Consolidacions amb processos de bancs
  • Relació directa amb altres processos: proveïdores / factures….

Stock

 • slide
Definició d’articlesFuncionalitats

  • Código de barras identificación artículos
  • Separación artículos: familias / subfamilias / fabricantes
  • Control de proveedores relacionados con artículos con fechas de compras / últimos precios compras…
  • Control de precios: precio medido / precio última compra / precio venta recomendado
  • Definición texto simple artículos / definición texto detallado articulo para su facturación cliente
  • Control de stock articulo según multialmacén
  • Alarmas: artículos bajo mínimos / artículos sin stock…
  • Definición de almacenes múltiples / relación de stocks artículos según almacenes
  • Movimientos / almacén -> control entrada / salidas / traspasos / reservas
  • Control de lotes nº de series para materiales específicos control diferenciado
  • Procesos rápidos de entradas / salidas / traspasos artículos
  • Confección de pedidos proveedores material
  • Estadísticas control estado pedidos / reclamación pedidos proveedores
  • Confección de albaranes entrada materiales / entrada de pedidos / relación con OTs / almacenes
  • Estadísticas de entradas / salidas artículos
  • Estadísticas movimientos almacén
  • Listado estado almacén / inventario
  • Homologaciones control ficha técnica artículos – datos técnicos
  • Catalogo fotos artículos
  • Relación directa entre módulos: artículos / pedidos / albaranes / facturas proveedor…

Vehicles

 • slide
Control de parc mòbilFuncionalitats

  • Definició de tipus vehicle: furgoneta / moto…
  • Definició de conductor -> operari
  • Control d’assegurances / caducitat / imports / identificació
  • Control de km / consum / entrada de km
  • Control de combustible / consum
  • Control de intervencions / reparacions
  • Control de processos canviables: rodes / extintors / revisions a los 10.000 km…
  • Control de ITV / data ultima / anys/ data propera-> alarmes
  • Control de multes
  • Llistats / estadístiques varies
  • Relació directa entre mòduls: operaris / factures de proveïdor…
  • Enllaç amb PDA -> full traspàs de dades de forma automàtica

Control de Qualitat

 • slide

Funcionalitats

  • Incidències
  • Accions correctores
  • Documents associats propis
  • Estadístiques diverses
  • Homologacions + control proveïdors
  • Fitxes de proveïdors
  • Control d’equips renovacions: equips calibratge
  • Control enllaci amb EPIS mitjans de seguretat

Gestió Documental

 • slide

Funcionalitats

  • Escanejar informes
  • Control documents gestió documental
  • Relació informes documents con mòduls: clients / aparells / administradors / factures / comandes / OTs…

Altres processos

 • slide

Funcionalitats

  • Control usuaris + password
  • Control d’accessos al programa
  • Gestió de cartes + mailings
  • Confecció d’informes personalitzats / estadístiques tipo Excel / exportació de dades
  • Enllaç amb PDA
  • Enllaç amb web seguiment client

PDAs

 • slide

Funcionalitats

  • Confecció de manteniments preventives
  • Confecció d’avisos trucades
  • Alta d’avisos 24 hores
  • Confecció d’incidències
  • Alta directa d’incidències
  • Control de material -> stock
  • Control de firmes clients
  • Control de gastos vehicles
  • Control d’OTs treballs
  • Control de gastos operaris

Gestió de web consulta client

 • slide

Funcionalitats

  • Password accés personalitzat a los dades de cada client -> per identificació
  • Realització de mòdul de consulta client web
  • Control aparells clients:
  • Inspecció
  • Contractes
  • Estat consulta d’avisos
  • Estat consulta de pressupostos
  • Estat consulta d’OTs acceptades
  • Revisió de factures
  • Impressió de factures de forma automàtica per PDF
  • Control de cobraments
  • Sugerències -> contactar amb empresa conservadora
  • Solitud de presupuestos

Comptabilitat

 • slide

Funcionalitats

  • Seients comptables
  • Pla general comptable
  • Plantilles
  • Llibre Diari
  • Llibre Major
  • Extracte de comptes
  • Balanços de Suma i Saldos
  • Balanços de Pèrdues i Guanys
  • Balanç de Situació
  • Tancament d’exercici
  • Liquidacions IVA
  • Model 347
  • Amortizacions